Polityka prywatnościPolityka prywatności Hogart Business Intelligence sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym przekazujemy Państwu informację o podstawach prawnych i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w przez Hogart Business Intelligence sp. z o.o. oraz prawach podmiotów danych z tym związanych.

Administrator Danych Osobowych

Stosownie do art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest Hogart Business Intelligence sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042 Warszawa) ul. Okopowa 58/72 ("HBI").

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą").

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez HBI

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez HBI w celu przekazywania informacji w odpowiedzi na Państwa prośbę, zapisywania na newslettery i webinaria, na potrzeby przesyłania informacji handlowych na podany przez Państwa adres e-mail, w postaci SMS na wskazany numer telefonu oraz marketingu bezpośredniego, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na HBI - za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) oraz w wykonaniu prawnie uzasadnionych interesów HBI (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

Jednocześnie informujemy, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, HBI analizuje interes HBI, potencjalny wpływ przetwarzania na osobę, której dane dotyczą oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. HBI nie przetwarza danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, jeżeli wpływ przetwarzania na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad interesami HBI; w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od posiadania przez HBI odpowiedniej zgody osoby, której dane dotyczą lub gdy wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

Dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się HBI (w tym w systemie CRM).

HBI będzie przetwarzał dane osobowe w formie umożliwiającej Państwa identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Jeżeli będzie istniała inna podstawa prawna usprawiedliwiająca przetwarzanie danych, prawo do przetwarzania danych osobowych ustanie w momencie upływu okresu przewidzianego w tych przepisach.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane przez HBI do podmiotów, które zapewniają na rzecz HBI obsługę techniczną i organizacyjną, takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS. HBI oświadcza, że przekazanie Państwa danych tym podmiotom będzie odbywać się na podstawie stosownych umów zgodnych z RODO i gwarantujących bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Terytorium, na którym są przetwarzane dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania i poprawiania danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie. W takim wypadku HBI nie będzie przetwarzać Państwa danych w tych celach.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Mogą Państw skorzystać z tych uprawnień poprzez kontakt na adresy wskazane w części "Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych" niniejszej Polityki prywatności.

Jeżeli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych HBI naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe HBI lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

HBI ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o osobach odwiedzających strony internetowe HBI lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną do niezbędnego minimum, wymaganego do należytego świadczenia usług na ich rzecz, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Mechanizmy cookies Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą w szczególności korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej HBI lub potwierdzeniu, że użytkownik widział określone treści z tejże strony.

HBI może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej HBI, w ograniczonym zakresie.

HBI wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies oraz w podanych niżej celach:

1) niezbędne do działania strony internetowej HBI. Pliki te są wykorzystywane w celu umożliwienia: utrzymania sesji użytkownika, zapisania stanu sesji użytkownika, autoryzacji użytkownika z wykorzystaniem logowania, zapisania informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika, monitoringu dostępności usług.

2) ułatwiające korzystanie ze strony internetowej HBI. Pliki te są wykorzystywane w celu umożliwienia: przywrócenia ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu, zapamiętania wyboru użytkownika co do zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, przywrócenia sesji użytkownika, zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii produktów lub usług, sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania zapisu do plików cookies, umożliwienia automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie"), ustawienia właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

HBI wykorzystuje pliki cookies także w poniżej wymienionych celach: monitorowania ruchu na stronie internetowej HBI, zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk w celu zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej HBI, ustalania liczby anonimowych użytkowników strony internetowej HBI w celu analizy korzystania z tej strony, badania zapisów na newslettery i webinary, wykorzystania narzędzia do komunikacji, integracji z portalami społecznościowymi.

Logi dostępowe

HBI zbiera informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej HBI przez użytkowników oraz ich adresy IP. Informacje te są zbierane w oparciu o analizę logów dostępowych.

Informacje te są wykorzystywane w następujących celach: diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową.

Tak zebrane informacje mogą również służyć do sporządzania zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych, na potrzeby własne HBI, jednak takie zestawienia nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację danego użytkownika.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na żądanie uprawnionych organów państwowych, w granicach tych przepisów i żądań, HBI może być zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika w związku z postępowaniami prowadzonymi przez te organy.

Sposoby zablokowania plików cookies na urządzeniu użytkownika

Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez HBI, poprzez zmianę ustawień swoich przeglądarek internetowych.

Zmiana ustawień może być dokonana w następujący sposób:

HBI informuje, iż po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje występujące na stronie internetowej HBI mogą nie działać prawidłowo lub mogą całkowicie uniemożliwiać korzystanie ze strony.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje zbierane przez HBI mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa. Ponadto, na potrzeby profilowania HBI nie przetwarza żadnych danych wrażliwych (danych szczególnych kategorii), przetwarza dane pseudonimizowane.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych mogą się Państwo skontaktować z HBI w następujący sposób:

1) kontakt na adres siedziby HBI: Hogart Business Intelligence sp. z o.o., 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,

2) kontakt na adres biura HBI: Hogart Business Intelligence sp. z o.o., 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,

3) kontakt na adres poczty elektronicznej: info@hogart-bi.pl

z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Zmiany Polityki prywatności.

Polityka prywatności może ulec zmianie, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nowe przepisy prawa, wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, kodeksy dobrych praktyk - jeżeli HBI będzie związana takimi kodeksami, zmiany technologii wykorzystywanych przez HBI przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.11.2019 roku.